Deurwaarder & Incassobureau

De deurwaarder

Niet iedereen kent het werkterrein van een deurwaarder. De deurwaarders vormen een relatief kleine beroepsgroep, die echter onmisbaar is voor ons rechtsbestel.

Men kan rechtshulp verlenen, adviseren in bijvoorbeeld huurzaken, arbeidskwesties en andere aangelegenheden.

Voorts kan hij behulpzaam zijn bij het opstellen van akten, zodat daar later geen onduidelijkheid over kan ontstaan. Gerechtsdeurwaarders worden bij Koninklijk Besluit door de regering benoemd.

Door wettelijke bepalingen is een deurwaarder de enige aangewezen autoriteit voor het uitbrengen van exploten (= deurwaardersakten) en het ten uitvoer leggen van rechterlijke uitspraken.

Ministerieplicht

De deurwaarder heeft een zgn. ministerieplicht, die inhoudt dat hij op straffe van schadevergoeding verplicht is om zijn ambtelijk ministerie te verlenen. Slechts onder zeer bijzondere omstandigheden is het toegestaan zijn ministerie te weigeren.

Het ten uitvoer leggen van een rechterlijke uitspraak (een vonnis) kan, wanneer de veroordeelde niet voldoet aan het vonnis, inhouden dat een deurwaarder beslag legt op iemands salaris of eigendommen.

Zo’n beslaglegging op eigendommen kan worden gevolgd door een openbare verkoping. Dat gebeurt echter alleen in die gevallen waarin een debiteur weigerachtig blijft om te betalen.

Bij veilingen van roerende zaken moet volgens de wet altijd een deurwaarder of notaris aanwezig zijn, teneinde een ordelijk verloop te waarborgen.

Wie kan terecht bij de deurwaarder?

Iedereen kan bij de deurwaarder terecht onder meer voor het incasseren van vorderingen, voor rechtskundige hulp, voor het opstellen van akten, contracten en processen verbaal van constatering en voor taxaties en inventariseringen.

De deurwaarder is vooral deskundig in het Arbeids-, Huur- en Pachtrecht. De juristen werkzaam op het deurwaarderskantoor beschikken over de nodige kennis om deskundige adviezen te geven aan zowel particulieren als het bedrijfsleven.

Veelal treedt de deurwaarder als juridisch raadsman op in kantongerechtsprocedures voor een van de procespartijen. Uit hoofde van zijn functie is de gerechtsdeurwaarder de meest aangewezen persoon voor het incasseren van vorderingen.

De deurwaarder is de enige juridische dienstverlener die alle drie disciplines van het volledige incassoproces t.w. het aanmanen van de schuldenaar, het procederen voor de rechtbank en het ten uitvoer leggen van het verkregen vonnis onder een dak beheerst.

Dit levert voor de klant een sneller en beter incassoresultaat op met een lager kostenrisico. Kortom u heeft sneller het geld waar u recht op heeft.

Bureau Financieel Toezicht

Het financiële toezicht op de deurwaarders is gericht op het waarborgen van het maatschappelijk vertrouwen dat aan gerechtsdeurwaarders toevertrouwde gelden veilig en zeker zijn.

Als zodanig is het toezicht voornamelijk van preventieve aard. Dit houdt in dat door het bestaan en de uitvoering van dit toezicht volgens hierna te noemen wettelijke bepalingen een déconfiture van een gerechtsdeurwaarder wordt voorkomen, zij het dat ter zake geen volkomen zekerheid is te bieden.

Het is niet uit te sluiten dat een gerechtsdeurwaarder door relatief acute oorzaken in zodanige financiële problemen raakt dat verscherpt toezicht en/of ingrijpen door BFT en/of Kamer voor gerechtsdeurwaarders niet meer baten.

Het Juridisch Loket

Juridisch loketVoor juridische informatie en advies kunt u gratis terecht bij het Juridisch Loket. Zij kijken samen met u naar de kern van de zaak. Heeft u een juridische vraag, dan helpen ze u op weg met informatie en een eerste advies.

Het Juridisch Loket is erop gericht om de burger op een open en transparante manier gratis hoogwaardige juridische informatie en advies te verstrekken.

Het Juridisch Loket is een moderne, publieke organisatie die landelijk opereert en voor iedereen gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk is. Een zakelijke en betrouwbare gesprekspartner die de weg wijst in het recht en tevens een rol speelt in het aanbieden van alternatieve geschillenbeslechting.

Gesubsidieerde Rechtsbijstand

Wat is er per 1 april 2006 veranderd in de aanvraag van gesubsidieerde rechtsbijstand?

Sinds 1 april 2006 is de toegang tot de rechtsbijstand sterk vereenvoudigd door een aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand. De Raden voor de Rechtsbijstand kunnen aan de hand van het sofi-nummer van een cliënt de adres- en inkomensgegevens rechtstreeks opvragen.

De eerder verplichte verklaring omtrent het inkomen en vermogen is vervallen. De nieuwe regeling geldt voor aanvragen voor gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation die op of na 1 april 2006 bij de Raden voor Rechtsbijstand worden ontvangen.

Belangrijkste wijzigingen :
· Voor het aanvragen van gesubsidieerde rechtsbijstand heeft u geen ‘Verklaring omtrent inkomen en vermogen’ (VIV) of ‘Verklaring Bijstandsgerechtigden en asielzoekers’ (bijstandsverklaring) meer nodig. De bijstandsverklaring heeft u alleen nog nodig voor het aanvragen van vermindering van het griffierecht of voor het aanvragen van vermindering van kosten voor naturalisatie.
· De Raad voor Rechtsbijstand vraagt uw inkomensgegevens direct op bij de Belastingdienst met behulp van uw sofinummer.
· U hoeft niet meer naar de gemeente om uw (persoons)gegevens te laten controleren.
· De Raden voor Rechtsbijstand zijn zelf verantwoordelijk voor de controle van uw persoonsgegevens bij de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) of de Basisvoorziening Vreemdelingen (BVV).
· Voor het aanvragen van gesubsidieerde rechtsbijstand hoeft u geen bewijsstukken van uw inkomen en vermogen meer mee te sturen.
· Als u geen sofinummer heeft, maar wel een inkomen, kunt u op het nieuwe formulier ‘Inkomen en vermogen’ aangeven hoe hoog uw inkomen is.
· De waarde van de eigen woning hoeft u voor de vaststelling van het vermogen niet meer op te geven.
· De voorwaardelijke toevoeging is vervallen. Als achteraf blijkt dat u de kosten zelf kunt betalen, betaalt u zelf de kosten van de rechtsbijstand of mediation.
· Voor vermindering van griffierechten, notariskosten
of kosten voor naturalisatie moet u de Inkomensverklaring gebruiken.